คำแนะนำในการตรวจสอบพื้นฐานสุขภาพของร่างกาย 中医体质自测指南

  1. การทดสอบนี้จะใช้เวลาและความละเอียดในการพิจารณาตนเอง ดังนั้นท่านควรมีเวลาและสมาธิในการตอบแบบทดสอบทีละข้อ
    本测试需要时间和决心来进行自我测试,请您在回答每一题集中注意力。
  2. ในการตอบแบบสอบถามแต่ละข้อ เป็นคำตอบที่ตรงกับความรู้สึกและประสบการณ์ของคุณในระยะ 3 เดือน ที่ผ่านมา
    请您根据近 3 个月的体验和感觉,回答以下问题

หมายเหตุ 备注

สภาพร่างกายของเราสามารถเปลี่ยนแปลงเองได้ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง สภาพร่างกายก็จะอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มนี้ แต่หากมีปัจจัยมากระทบทางจิตใจ ฯลฯ สภาพร่างกายก็จะเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยนั้น
体质测试以当下感受为准作答,人的体质有可能会随季节、情志等因素而变化。
โปรดกรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบ 请您填写
ตัวอย่าง: อนุศิษย์ ญวนจิตร์

เพศ 性别:

ทฤษฎีพื้นฐานสุขภาพของร่างกายทางศาสตร์การแพทย์แผนจีน เป็นการนำองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนจีนเกี่ยวกับพื้นฐานสุขภาพของร่างกายมาศึกษาวิจัยในเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนใหม่ และมีเป้าหมายเพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม ปัจจัยที่มีอิทธิพล และรวมถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดการเจ็บป่วย การดำเนินของโรค การเปลี่ยนแปลงและลุกลามของโรค ตลอดจนนำทฤษฎีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ รักษาโรค การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ

พื้นฐานสุขภาพของร่างกายมาจากต้นทุนที่พ่อแม่ที่ให้เรามา ประกอบกับต้นทุนที่เราสะสมภายหลังกำเนิด เช่น จากการทานอาหาร การดำรงชีวิต ในศาสตร์การแพทย์แผนจีนให้ความสำคัญในการวินิจฉัยและรักษาตามแต่ละบุคคล พื้นฐานสุขภาพของร่างกายที่ไม่เหมือนกันก็มีแนวทางในการดูแลสุขภาพที่ต่างกัน ถ้าอยากดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับตนเอง ก็ต้องค้นหาตัวเองก่อนว่ามีพื้นฐานสุขภาพร่างกายแบบใด

中医体质是中医基础理论的重要组成部分, 中医体质学以生命个体的人为研究出发点,旨在研究不同体质构成特点、演变规律、影响因素、分类标准,从而应用于指导疾病的预防、诊治、康复与养生。

体质特征是承于父母、同时后天的调养也对体质有很大的影响。中医讲究辨证论治,不同体质的人,养生方案也不一样。想要达到好的养生效果,就必须先弄清自己的体质来调理。